Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
Government of Nepal
Ministry of Home Affairs

Immigration Office, Tribhuvan International Airport

Government of Nepal
Ministry of Home Affairs

Immigration Office, Tribhuvan International Airport

Kathmandu

Contact no.
977 01 4113045

Email
tia@nepalimmigration.gov.np

Address
Kathmandu

Second Trimester RTI Publication

2019-04-06

2019-04-06


Second Trimester RTI Publication  

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ को प्रयोजनका लागि तयार गरिएको आ.व. २०७५/७६ को दोश्रो त्रैमासिक अवधिको प्रतिवेदन 

Last Updated : 2021-09-25 18:31:54 18:31:54
© All Rights Reserved to Department of Immigration
Site Visited : web counter