Government of Nepal Logo
Government of Nepal
Ministry of Home affairs

Department of Immigration

Immigration Office, Tribhuvan International Airport

Kathmandu

पर्यटकहरुलाई नेपाल आगमनका लागि भिषा सिफारिस सम्बन्धमा