Government of Nepal Logo
Government of Nepal
Ministry of Home affairs

Department of Immigration

Immigration Office, Tribhuvan International Airport

Kathmandu

Citizen Charter

अध्यागमन कार्यालय, त्रि.अ.बि.

नागरिक वडापत्र

(Citizen Charter of Immigration Office,TIA)

नेपाली नागरिकका लागि मात्र

सि.नं.

सेवाको प्रकार

सेवा प्राप्त गर्न संलग्न गर्नुपर्ने कागजात

सम्बन्धित ऐन नियमको व्यवस्था

सेवा वापत लाग्ने दस्तुर

सेवा प्रदान गर्न लाग्ने समय(सामान्यतया)

सेवा प्रदान गर्ने जिम्मेवार कर्मचारी

सेवा उपलब्ध नभएमा उजुरी सुन्ने अधिकारी

1

आगमन दिने

क.बैध राहदानी/यात्रा पत्र

ख.आगमन पत्र

अध्यागमन ऐन, 2049 अध्यागमन नियमावली 2051 तथा अध्यागमन कार्यविधि 2065 को परिच्छेद 3

निःशुल्क

सम्बन्धित डेस्कमा आएपछि ३ मिनेट मात्र

डेस्क ड्युटिमा खटिएका अध्यागमन अधिकृत

वरिष्ठ अध्यागमन अधिकृत/प्रमुख अध्यागमन अधिकृत/महानिर्देशक

2

प्रस्थान अनुमति दिने

क.बैध राहदानी/यात्रा पत्र

ख.गन्तव्य स्थानको बैध भिसा(भारत जानको लागि आवश्यक नपर्ने)तथा भिसा पुस्ट्याईका अन्य आवश्यक कागजातहरु।

ग.गमन पत्र

घ.गन्तव्यस्थल सम्मको हवाई टिकट, बोर्डिङ्ग पास

अध्यागमन ऐन, 2049, अध्यागमन नियमावली 2051 तथा अध्यागमन कार्यविधि 2065 को परिच्छेद ३

निःशुल्क

सम्बन्धित डेस्कमा आएपछि ३ मिनेट मात्र

डेस्क ड्युटिमा खटिएको अध्यागमन अधिकृत

वरिष्ठ अध्यागमन अधिकृत/प्रमुख अध्यागमन अधिकृत/महानिर्देशक

 

2.1वैदेशिक रोजगारमा जान

क.म्याद भएको बैध राहदानी र प्रयोजन खुलेको सम्बन्धित भिसा

ख.अन्तिम गन्तव्य स्थलसम्मको हवाई टिकट

ग.नेपाल सरकारको श्रम स्वीकृति साथै वैध भिसा पुष्ट्याई गर्ने अन्य आवश्यक कागजातहरु

अध्यागमन ऐन, 2049, अध्यागमन नियमावली 2051 तथा अध्यागमन कार्यविधि 2065 को परिच्छेद ३

निःशुल्क

सम्बन्धित डेस्कमा आएपछि ३ मिनेट मात्र

डेस्क ड्युटिमा खटिएको अध्यागमन अधिकृत

वरिष्ठ अध्यागमन अधिकृत/प्रमुख अध्यागमन अधिकृत/महानिर्देशक

 

2.2विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीहरुका लागि

क.म्याद भएको बैध राहदानी र प्रयोजन खुलेको सम्बन्धित भिसा पुष्ट्याई गर्ने अन्य आवश्यक कागजातहरु

ख.I-20 पत्र वा प्रवेश स्वीकृति पत्र वा सम्बन्धित शिक्षण संस्थाको पत्र

ग.अन्तिम गन्तव्यस्थल सम्मको हवाई टिकट

अध्यागमन ऐन, 2049, अध्यागमन नियमावली 2051 तथा अध्यागमन कार्यविधि 2065 को परिच्छेद ३

निःशुल्क

सम्बन्धित डेस्कमा आएपछि ३ मिनेट मात्र

डेस्क ड्युटिमा खटिएको अध्यागमन अधिकृत

वरिष्ठ अध्यागमन अधिकृत/प्रमुख अध्यागमन अधिकृत/महानिर्देशक

 

2.3पर्यटकीय वा अन्य प्रयोजनका लागि विदेश जान

क.म्याद भएको बैध राहदानी र प्रयोजन खुलेको सम्बन्धित भिसा पुष्ट्याई गर्ने अन्य आवश्यक कागजातहरु

ख.द्वितर्फि हवाई टिकट

ग.खर्च व्यहोर्ने व्यक्ति वा संस्थाको सबै व्यहोरा खुलेको पत्र वा साथमा न्युनतम 500(पाँच सय) अमेरिकि डलर वा सो बराबरको विदेशी मुद्रा सटही वा सो बरावरको विदेशी मुद्रा सटही गरेको प्रमाण।

अध्यागमन ऐन, 2049, अध्यागमन नियमावली 2051 तथा अध्यागमन कार्यविधि 2065 को परिच्छेद ३

निःशुल्क

सम्बन्धित डेस्कमा आएपछि ३ मिनेट मात्र

डेस्क ड्युटिमा खटिएको अध्यागमन अधिकृत

वरिष्ठ अध्यागमन अधिकृत/प्रमुख अध्यागमन अधिकृत/महानिर्देशक

 

2.4संस्थागत प्रयोजनमा जाने नेपालीहरुका लागि

क.आमन्त्रण पत्र

ख.द्वितर्फि हवाई टिकट

ग.संस्थागत आबद्धता खुल्ने कुनै कागजात

घ.म्याद भएको वैध राहदानी र वैध भिसा तथा पुष्ट्याई गर्ने अन्य आवश्यक कागजातहरु

अध्यागमन ऐन, 2049, अध्यागमन नियमावली 2051 तथा अध्यागमन कार्यविधि 2065 को परिच्छेद ३

निःशुल्क

सम्बन्धित डेस्कमा आएपछि ३ मिनेट मात्र

डेस्क ड्युटिमा खटिएको अध्यागमन अधिकृत

वरिष्ठ अध्यागमन अधिकृत/प्रमुख अध्यागमन अधिकृत/महानिर्देशक

  1. On Arrival Visa पाउने देशमा जानको लागि भिसा अनिवार्य नभएको।

  2. भारत सम्म जानको लागि भिसा जरुरी नभएको, राहदानी नहुनेले नागरिकताका आधारमा पनि जान मिल्ने।

  3. यात्रा सम्बन्धी कुनै शंका लागेमा सम्बन्धित अध्यागमन अधिकारीले थप पुष्ट्याईका लागि थप कागजात, विवरण एवं जानकारी माग गर्न सक्नेछ ।

  4. कुनै यात्रुलाई प्रस्थान वा आगमन अनुमति प्रदान दिन नसकिने वा नमिल्ने भएमा सोको कारण उल्लेख गरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई लिखित जानकारी दिईनेछ ।